Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Frutsels Wonen zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) van toepassing. Tenzij zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van Frutsels Wonen zijn vrijblijvend en Frutsels Wonen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Frutsels Wonen. Frutsels Wonen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Frutsels Wonen dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's inclusief BTW.

 

3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij € 6,95 in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling.

 

3.3 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betalen kan op meerdere manieren. Klik hier voor meer informatie m.b.t. de betaalmogelijkheden. .

 

Artikel 4. Levering

 

4.1 We verzenden alle bestellingen in principe binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt je hiervan via e-mail een bericht.

 

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

 

4.3 Het produkt moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddelijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

 

4.4 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

 

Artikel 5. Reclames en retourzending

5.1 Het bestelde artikel kun je na ontvangst binnen 14 kalenderdagen retourneren naar het onderstaande retouradres:

Frutsels Wonen
Dorpsstraat 261
3925 KC SCHERPENZEEL

 

5.2 Het artikel dient op de dag van ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen dezelfde dag per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er direct na ontvangst een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

5.3 Producten kunnen niet geretourneerd worden: . wanneer de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt. . wanneer er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet door Frutsels Wonen zijn verricht. Wanneer beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de klant. Wanneer het artikel beschadigd is en hier geen melding van is gemaakt conform artikel5.2. Wanneer het artikel in de aanbieding, sale of korting is aangeschaft kan het artikel niet retour! OOK producten welke zijn gekocht in de opheffingsuitverkoop nemen wij niet retour.

5.4 De retourzending zal na correcte ontvangst worden bevestigd via email. Tevens zal de terugbetaling ook worden bevestigd via email. Wij zullen de bank en/of creditcardmaatschappij opdracht geven om het bedrag aan je te retourneren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen zeven (7) werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort. Wel brengen wij de verzendkosten in mindering. U krijgt dus alleen het bedrag van het artikel teruggestort.  (via creditcardmaatschappij danwel rechtstreeks). Houdt hierbij wel rekening met een verwerkingstijd van de bank en/of creditcardmaatschappij. De gehele procedure kan ca. 2 weken in beslag nemen.

5.5 De kosten voor het retour zenden naar Frutsels Wonen komen voor je eigen rekening, tenzij anders is overeengekomen. Je dient retouren ten allen tijde voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen.

5.6 Je bent zelf verantwoordelijk voor de retour gezonden spullen. Wij adviseren je dan ook om de items als Zeker pakket te verzenden via PostNL. Meer info, zie PostNL . Als bij ontvangst blijkt dat de goederen zijn beschadigd als gevolg van de manier van retourzenden kunnen wij niet overgaan tot terugbetaling.

 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Frutsels Wonen en de producten van Frutsels Wonen voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. vanschaikwonen.com is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 Frutsels Wonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van vanschaikwonen.com

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Frutsels Wonen jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Frutsels Wonen verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Frutsels Wonen dan wel tussen Frutsels Wonen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Frutsels Wonen, is Frutsels Wonen niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Frutsels Wonen

 

 

Artikel 7. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.